Rutts tankespinn og ME-nyheter

Det meste av det siste innen biomedisinsk forskning på ME

Foreløpig beslutning fra rådet for legeetikk på klagen mot ansvarlige leger for ME-konferansen i Tromsø

Den 15.09 sendte Funkster klage til rådet for legeetikk på ansvarlige leger for faginnholdet på regional ME-konferanse arrangert av UNN.

Under følger svar, motsvar og foreløpig beslutning:

Svar på klagen:

Takk for tilsendt program. Slik jeg leser programmet, er dette et meget tungt faglig/vitenskapelig seminar med en rekke fremtredende forskere/klinikere med forskningsbasert kunnskap om emnet. Jeg ser at representantene for Lightening process  har et relativt kort innlegg i samlet forum, men også at de er sentrale i en av  paralellsesjonene. Selv om temaet diskuteres i et seminar betyr det ikke at norske leger nødvendigvis anbefaler programmet overfor sine pasienter, og i så fall er det heller ikke i strid med etiske regler Kap I, §9 å ta opp emnet på seminaret. Hvorvidt helsevesenet/leger etter hvert kan tenkes å anbefale programmet, må avklares på medisinsk-faglig grunnlag ut fra hva forskning eventuelt måtte komme fram til. Så lenge det oppfattes som alternativt (noe jeg tror det er) så skal ikke leger anbefale pasienter å gjennomgå slik behandling, jmfr Kap I,§9, men pasienter må selvfølgelig selv få lov å prøve det dersom de ønsker det. I en slik situasjon bør leger kunne bidra med informasjon om hva som er etablert kunnskap på en objektiv måte dersom pasienter spør om det. Jeg mener det er helt naturlig at Lightening prosess tas opp i et slikt seminar fordi det da kan bli gjenstand for en medisinsk-faglig diskusjon; dette er jo noe alle snakker om. Både fagfolk og andre lurer på hva dette egentlig er.  Jeg mener derfor at det nettopp er viktig å ta opp temaet i et slikt seminar der det er så tung faglig ekspertise som kan vurdere innholdet i dette programmet ved at det kan bli gjenstand for en grundig faglig debatt.

Jeg skriver dette som en foreløpig vurdering av din klage all den tid seminaret er nær forestående og fordi du har sendt kopi av klagen til mange instanser som er involvert i seminaret. Jeg har derfor også tillatt meg å sende mine foreløpige refleksjoner i kopi til de samme adressatene. Rådet for legeetikk innleder derfor ingen klagebehandling, men vi vil diskutere dette på vårt møte 6. oktober, og vi tar gjerne i mot innspill, f.eks. etter at seminaret er avholdt.

Vennlig hilsen,

Trond Markestad

Leder, Rådet for legeetikk

Funksters motsvar:

Det vises til dine foreløpige vurderinger og refleksjoner i epost av 15. september, samt din redegjørelse for saksbehandlingen i rådet for legeetikk.

Undertegnede ser frem til en grundig behandling i rådet av denne saken, da den reiser prinsipielle etiske spørsmål som bør avklares når leger utfører sitt virke i en programkomité for et kurs som er godkjent som videreutdanning for leger.

 • Hvilket ansvar har en lege når han eller hun deltar i en medisinskfaglig programkomité for å sikre forsvarlig faglig innhold?
 • Hvilken vitenskapelig dokumentasjon bør en lege stille krav om i en slik situasjon?

Det burde være åpenbart at når legene i dette tilfellet anbefaler en omdiskutert og ikke-vitenskapelig alternativ metode som en sentral del av et slikt kurs, så legitimeres metoden overfor alt helsefaglig personell som deltar. Det er i denne sammenheng klager hevder at legene gjør seg skyldig i brudd på de etiske regler for leger § 9 kapittel 1, der det heter at ”Legen må ikke gjøre bruk av eller anbefale metoder som savner grunnlag i vitenskapelige undersøkelser eller tilstrekkelig medisinsk erfaring”.

Intensjonen bak denne paragrafen i de etiske reglene kan umulig tolkes så snevert at den bare skal gjelde i de tilfeller hvor legen direkte overfor pasienten anbefaler denne type metode. Etter klagers vurdering utsettes det helsefaglige personellet som deltar på kurset for medisinsk vranglære, som i neste omgang rammer pasientene som blir anbefalt metoden. I denne saken stiller altså pasientene høyere krav til vitenskapelig dokumentasjon enn legene selv gjør for egen videreutdanning. Det er i seg selv oppsiktsvekkende.

Pasienter og pårørende som allerede har prøvd metoden uten resultat føler seg lurt, og det oppleves som en ytterligere krenkelse og hån mot likemannsarbeidet at programkomiteen ikke lytter til pasientenes innspill.

Hvis hensikten har vært å gjøre en grundig faglig vurdering av denne alternative metoden, og skape faglig debatt, slik du hevder, så burde de innklagede legene sørget for at Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) gjennomgikk metoden på forskningsmessig vis.

Foreløpig beslutning:

Takk for utfyllende betraktninger. Vi vil behandle saken i førstkommende møte den 6. oktober. Det er etter konferansen: Ut fra hvordan dette er presentert og fokusert vil det være lettere å a en formening om det kan bety et brudd på Etiske regler for leger. Dersom du skal delta på konferansen vil jeg anmode om at du raskt formidler ditt inntrykk av nettopp det  – gjerne på mail – slik at vi kan ha en bedre forståelse av det.

Vennlig hilsen,

Trond Markestad

15 responses to “Foreløpig beslutning fra rådet for legeetikk på klagen mot ansvarlige leger for ME-konferansen i Tromsø

 1. mhj 16.09.10, kl. 10:39

  Spennende utvikling – tommel opp for Funkster 🙂

 2. Måne 16.09.10, kl. 11:10

  Flott Funkster, at du følger opp! Sender deg alt jeg har av «kraftklemmer» slik at du holder ut og ikke blir sykere av dette 🙂 For det ser ut som om kampen ikke er slutt ut fra svaret fra Trond Markestad å dømme..
  Det er helt utrolig hvilken plass LP har fått i norsk helsefaglig miljø. Til tross for at mange blir svært syke etter LP-kurs. Vi var tre på kurs, i England. To av oss ble sakte sykere og stoppet treningen,en var døden nær 3 ganger i løpet av det første 3\4 året.. Og dette «treningsopplegget» skal presenteres på på en konferanse i regi av offentlige helsemyndigheter! Utrolig!
  Takk for at du står på!

  • selsius 16.09.10, kl. 11:27

   Det er vel kanskje et savn etter disse som blir verre eller ikke får noe hjelp som er en del av problemet. Sånn det er nå, fremstår jo lp som at over 90 prosent blir friske eller vesentlig mye bedre. Det er jo den siden helsevesenet ser. De ser jo dette kyniske spillet lp folkene bedriver. Disse som blir sykere har jo ikke krefter til å imøtekomme påstandene fra lp siden, så det er jo klart at de sitter med overtaket med sine grove beskyldninger mot pasientene.

   • Måne 16.09.10, kl. 11:38

    Tilfriskningsprosenten som brukes av LP-folket er jo basert på et spørreskjema man får utlevert tredje dagen på kurset. Spørsmålet lyder: Har du ME?
    -Da har du da gjennom tre dager fått høre at: Du HAR ikke ME, du GJØR ME!
    Samtidig får du beskjed om at: Dersom du på dette spørsmålet svarer at du HAR ME, vil ikke «treningen, prossessen» virke! Hva svarer du da? Selvfølgelig at du IKKE HAR ME! Og vips, så har du en tilfriskningsprosent på 90!
    Fantastisk at offentlige helsemyndighete kan stå inne for å promotere slikt vrøvl!

    • Jannik 16.09.10, kl. 13:00

     LP er godt gjennomtenkt. Måten dem gjør ting på, sikkrer dem gode resultater. Om man ikke blir bedre, så er man brått ikke med i tallene, da man liksom ikke har gjort det man ble bett om. Huff.

     Synes det er VELDIG mærkelig at det blir godtatt av helsevesenet. Det skulle jo vært slik at det er vanskelig å få en dokumentert ting inn i helsevesenet, ikke omvendt :p Man må liksom mase så jævlig før noe skjer. Men her skjer ting uten at man maser OG at det er dokumentert. Rart.

     • selsius 16.09.10, kl. 13:45

      Måten de kommer frem til tilfriskningen baseres på selvrapportering og manipulering, dessuten vet man jo heller ikke hva noen lider av, om det er ME eller noe helt annet. Vi vet jo at begrepet ME er kraftig utvannet siden 80’tallet og alt med tretthet blir sett på som den nevrologiske sykdommen ME. Det er jo klart at det gjøres mye feil i forhold til ME, og lp bare topper useriøsiteten. Det er jo historisk sett vanskelig for enkelte og komme seg vekk fra tidligere utsagt og standpunkter, som helsevesenet har i denne saken, så det må vi nok slite med en stund til. Så det er viktig og holde presset oppe.

      Nå jobber jo alt helsevesenet under den troen på at alt de ikke forstår, må være psykisk, så sånn sett kan de jo bruke lp metoden ved å si at det er pasientens egen skyld om det ikke virker. Det er jo utrolig vanskelig og få helse Norge til å forstå disse enkle forskjellene inne ME.

      LP folkene bruker argumenter og ordbruk som er lang over grensen for hva man bør tillate, og jeg får da håpe at dette kan bli en øyenåpner for enkelt på dette opplysningsmøtet eller hva pokker det er? Det er jo klart at de som jobber med lp, er mest opptatt av å sile vekk alt av kritikk for ikke å stille metoden i et dårlig lys, enn hva de bruker på å finne noe håndfast i forhold til metodens troverdighet. Antagelig er ikke det mulig, og så lenge det er kaos og folk oppfatter det som om over 90 prosent blir friske, er jo det en drømmesituasjon for de som tjener grovt på denne metoden. Det er klart at Parker tenkte mye på hvordan man kan manipulere omgivelsene når han konstruerte denne metoden. Det er ikke vanskelig og se av det som kommer frem. Det er et bestemt slavisk mønster som følge av alle lp trenerne.

 3. anne 16.09.10, kl. 11:13

  Sitat Trond Markestad:
  «Jeg mener det er helt naturlig at Lightening prosess tas opp i et slikt seminar fordi det da kan bli gjenstand for en medisinsk-faglig diskusjon; dette er jo noe alle snakker om. Både fagfolk og andre lurer på hva dette egentlig er. Jeg mener derfor at det nettopp er viktig å ta opp temaet i et slikt seminar der det er så tung faglig ekspertise som kan vurdere innholdet i dette programmet ved at det kan bli gjenstand for en grundig faglig debatt.»

  Problemet her er slik jeg ser det todelt.
  Man gir plass til en ikkedokumentert behandling, men ikke til biomedisinske behandlinger som faktisk er dokumentert i delstykker i det minste.

  Man gir en kommersiell aktør reklameplass, uten å samtidig inkludere noen nøytrale som har erfaring med behandlingen. Hvordan skal legene kunne bli informert om noe når de ikke får hele bildet?

 4. Vestlending 16.09.10, kl. 13:24

  Bryter LP lover?

  Markedsføringsloven
  § 3. Presentasjon og dokumentasjon av markedsføring

  Markedsføring skal utformes og presenteres slik at den tydelig framstår som markedsføring.

  Påstander i markedsføring om faktiske forhold, herunder om ytelsers egenskaper eller virkning, skal kunne dokumenteres. Dokumentasjonen skal foreligge på annonsørens hånd når markedsføringen skjer.

  § 6. Urimelig handelspraksis

  Urimelig handelspraksis er forbudt.

  En handelspraksis er urimelig dersom den strider mot god forretningsskikk overfor forbrukere og er egnet til vesentlig å endre forbrukernes økonomiske atferd slik at de treffer beslutninger de ellers ikke ville ha truffet.

  Dersom en handelspraksis er rettet til en bestemt forbrukergruppe, eller dersom bare en klart identifiserbar gruppe av forbrukere er særlig sårbare på grunn av psykisk eller fysisk svakhet, alder eller godtroenhet og den næringsdrivende burde ha forstått dette, vurderes praksisens urimelighet ut fra den aktuelle forbrukergruppens perspektiv. Beskyttelsen av sårbare grupper berører ikke vanlig og rettmessig praksis der det fremsettes overdrevne påstander som ikke er ment å tas bokstavelig.

  En handelspraksis er alltid urimelig dersom den er villedende etter § 7 eller § 8, eller aggressiv etter § 9.

  § 8. Villedende utelatelser

  mm..

  Det bør komme klart frem over for lege og andre at resultatene bygger på siste kursdag om en har XX sykdom eller ei.

  Ingen spesialist men dokumentasjon og presentasjon av resultater kan komme under brudd på lover!

 5. Rosa 16.09.10, kl. 13:26

  Tusen takk til den snille mannen som jobber så mye for oss, hjertelig takk! Så må jeg bare stille meg bak alle de kommentarene her, er så hjertens enig i det som blir sagt, erkje så flink å få sagt det riktig sjøl..;)
  Veldig vondt det du skreiv Måne, er ufattelig at sånt skal få passere, og jeg tenker på disse folka.. LPbakmennene/kvinnene og de i helsestanden m.m. som bare kjører på og sliter enda mer ut en stor gruppe alvorlig syke mennesker, er så tragisk! Har de ikke samvittighet i det hele tatt??? Hadde aldri orket leve med at jeg kunne være med på å gjøre folk dødssyke, gjøre de verre, og kanskje få liv på samvittigheten, fordi de skal tjene penger på dette. Fyttegrisen, finner nesten ikke ord for sånn råttenskap! Det er virkelig råttent dette, blir så lei meg på alle de sykes vegne. For et helvete vi er i med denne sykdommen, kjære vene..:/

 6. Inger Johanne 16.09.10, kl. 13:44

  Fryktelig deprimerende svar fra denne Trond Markestad. Det er som en ugennomtrengelig mur. Vi pasienter blir ikke hørt på, ja det ønsker ikke engang at vi skal ytre oss. Og når de skal svare på våre ønsker og bekymringer så skjer dette med spydighet og nedlatenhet.

  CBT and GET for ME: «There is no nonsense so gross that society will not, at some time, make a doctrine of it and defend it with every weapon of communal stupidity.»
  Robertson Davies

  Og for Norge sin del kan vi også legge til LP

 7. Pingback: ~SerendipityCat~ » Tilsvar fra Rådet for legeetikk #ME

 8. Jon 16.09.10, kl. 18:24

  Etikk og moral. Kunnskap er en forutsetting for rett etisk bedømmelse. Jeg har sendt mine betraktninger til barnelege og leder for etikkutvalget
  trond_markestad@hotmail.com
  Kanskje fler har lyst?

 9. Lille Lukkøye 16.09.10, kl. 21:12

  Tusen, tusen takk skal du ha, Funkster! Du er virkelig god på å skrive saklig og godt! Kjempeflott motsvar!

  Han er lege selv han der Markestad, altså..(ser jeg av Jons kommentar) De er jammen meg verdensmestre i å beskytte folk fra egen profesjon :/ De liker ikke å bli pirket på :/
  (Hm.. kanskje naturlig at det må være en lege som sitter i denne posisjonen..vet ikke? Uansett en digresjon.)

  Ang. LP leste jeg nettopp et sted at man nå må betale 10% av kursavgiften allerede ved SØKNAD om å få delta!!! De melker jammen meg der de kan. Det blir 1.500,- for hver søknad de AVSLÅR!
  Kan det være en annen årsak for dette, utover det å tjene (enda) litt ekstra? Vil de ha enda bedre begrunnede søknader – med enda mer dedikerte deltakere..eller hva?

 10. ola 21.09.10, kl. 10:55

  Kjempegodt skrevet Funkster! Takker og bukker.

  Hvis troen på LP får grobunn i norsk helsevesen blir ME låst fast i psykosomatikkbåsen. Det ville vært det verste som kunne skjedd både pasienter og alle andre som har stått på for å skape respekt for forståelse for sykdommen.

  Det at LP går ut på å si at man er frisk, er jo statistikkmanipulerende i seg selv. Jeg husker det var et innslag på TV2 hvor de rullet ei jente i slutten av tenårene i rullestol, og selv om hun ikke hadde krefter til å gå pga ME så sa kun klart og tydelig at «hun var frisk»…

  Suksessprosenten deres kommer tydeligvis av å påvirke pasienten til å krysse på «frisk» på vurderingsskjemaet.

  Noen blir faktisk bedre. Men det blir også mennesker av placebopiller. Det å virkelig tro på et opplegg, og få personlig oppfølging gir nok en sterkere placeboeffekt enn mange andre behandlinger.

  Det er helt utrolig at det etablerte helsevesenet går ut på det her nå, da det har kommet sterke indikasjoner for at det er en viral komponent i sykdomsbildet.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: