Rutts tankespinn og ME-nyheter

Det meste av det siste innen biomedisinsk forskning på ME

Meget bra referat fra Prof. De Meirleirs foredrag i Trondheim 18.11.2010

Har laget referat fra møtet i Trondheim. Foredraget var veldig teknisk og helt sikkert myntet på leger/forskerer (ME pasienter er jo nesten i den klassen etter hvert 🙂 )

Prøver her å gjengi det han sier og litt fra lysbildene, det er ikke sikkert alt henger like godt sammen og ikke sikkert jeg har fått med meg den rette sammenhengen. (Mine kommentarer i kursiv og parentes, bør også tas med en klype salt). Ikke alltid like god oversettelse heller, dessverre.

Hilsen Saturnin

——————————————————-

Kenny De Meirleir – Trondheim 18 november 2010

ME/CFS – Recent Developments

KDM starter med å forklare/beskrive litt historikk og hva ett retrovirus egentlig er:

Første funn på retrovirus koblet til ME allerede i 1990-91 fra Wistar instituttet av Elaine DeFreitas: KDM: Synd at vi har tapt 20 års forskning fordi dette funnet ikke ble fulgt opp.

Retrovirus: Finnes mengder retrovirus, de har vært med lenge i evolusjonen. Disse er bygget inn i våre gener, så ca 8% av disse er retrovirus arter. Retrovirus finnes over alt bla i aper, kattedyr, etc. og utviker sykdom hos dyr, blant annet en egen katte AIDS, noe som gjør at veterinærer kjenner godt til hva retrovirus er, trolig mer enn det vanlige leger kan om dette.

Retrovirus har en klar livssyklus: RNA (i virus) > DNA (infisert celle) > RNA

(RNA (bærer av retrovirus koden sammen med viruset) kommer inn i cellen og smelter sammen med cellens DNA, celler er da infisert og vil i aktive perioder kopier koden (RNA) og sende den ut i og ut av cellen)

Contaminering skjer enten ved celle-celle eller ved virus (RNA)

Retrovirus er delt i to hovedgrupper:

–          ”Simple” (eng) (alfa, Beta, Gamma (deriblant XMRV/MLV)

–          ”Complex” (eng) deriblant HIV, katte-HIV (FIV) + en lang-lang rekke med andre retrovirus

Det er 3 typer retrovirus som her funnet hos mennesker: HIV og HTLV som er ”complex” mens Gamma retrovirus som XMRV/MLV er ”simple”

Retrovirus koder bare for strukturelle proteiner

Retrovirus er per definisjon IKKE godartet

Retrovirus genomet er veldig lite (består av få elementer) og består av tre hovedelementer:

gag, env og pol. (hver av disse spiller sin spesifikke rolle i retrovirusets livssyklus og vil kunne benyttes for å utvikle ulike behandlings og diagnostiske metoder )

XMRV er en homogen gruppe virus. Av 20 pasienter ble det funnet at 18 hadde helt identiske gensekvenser, mens 1 pasient hadde 1 mutasjon og en annen pasient hadde 2 mutasjoner, DVS ar 90% er identiske. Dette er viktig med tanke på videre utvikling av behandling for eks vaksiner. (viruset muterer sakte – ikke som HIV – det er en fordel for utvikling av vaksiner)

Det finnes en reseptor for XMRV/MLV, XPR1-reseptoren som er tilstedet i hver eneste av våre celler, det innebærer at hver av oss kan i teorien infiseres. Reseptoren er også en potensiell vei for behandling ved blokkering av reseptoren. En eventuell virkning her vil også avhenge av mulige bivirkninger, dette fordi denne reseptoren spiller en biologisk rolle i kroppen i og med at den er tilstede på alle cellene.

Forekomst av XMRV i hele verden:

(fikk bare med meg noen få tall og steder her – lister de som jeg skrev ned og ikke kjente til fra før av)

2 % av normale kontroller i belgisk studie.

Tysk studie (Fisher fra Hamburg-Eppendorf) XMRV funnet i luftveiene hos pasienter (uten ME) 3,2 %  – obs, dette er fra en selektert gruppe pasienter (og trolig ikke representativ for befolkningen)

Viser til funnene i Lo/Alter studien i tidskriftet PNAS om MLV-virus funn hos CFS pasienter

Fremont er al (De Meirleir sin gruppe) Ikke publiserte funn:  mer en 50% av CFS pasientene har ”MLV-like virus gene sequences” (eng) . Dette er pasienter fra flere land i Europa samt Australia, tot minst 90 pasienter.

Funnene over bekrefter at XMRV/MLV finnes på globalt nivå (og ikke begrenser seg bare til US, som mange kritikere har hevdet).

Diagnose tester for XMRV

(Info om disse metodene finnes rundt på bloggene/forum, så brukte ikke mye energi på å notere her)

PCR: for å detektere Virus DNA sekvenser – Veldig spesifikk på blod – viser aktiv infeksjon (Usikker på om jeg oppfattet riktig?)

Co-Culture: viser at viruset er i aktiv infeksjon

Serologi: Finner antistoffer mot XMRV i serum (som viser at man har hatt infeksjon tidligere som kroppen har dannet antistoffer mot – tenker at immunforsvaret hos ME-pasienter ikke alltid vil være i stand til lå lage antistoffer)

KDM sier at XMRV normalt ikke befinner seg i blod, men trolig rundt i ulike organer, tarm/underliv/Lymfeknuter etc. så derfor ikke lett å finne i disse blod baserte diagnostiske testene. I tillegg brukes disse metodene i hovedsak i forskning, når det etter hvert blir laget tester som skal brukes  i klinikken, vil vi det bli noe helt annet (her tror jeg han viser til usikkerheten i resultatene). Om 3-4 år vil vi ha fått utviklet helt enkle kitt for å diagnostisere XMRV.

Aids medisiner

Raltegravir(?) – ZDV (AZT) – TDF

Alle disse har enorme bevirkninger som alle er kjente for ME-pasienter og som bare forverres.

Noen av disse preparatene er kun testet in vitro dvs ikke testet på mennesker.

KDM mener at her må man være meget forsiktig med bruken da det er stor fare for å utvikle resistens.

XMRV spredning i familier

Ektefeller: 3/8 der alle tre ektefeller også er syke  (Ikke ”bare positive”)

Mor/Sønn: 4/5

Mor/datter: 1/3

Ofte mer enn en i familien som har XMRV.

Testing med ulike parametere av ekstremt syke – Norske Studier

I Norge finnes det ca 100 pasienter i denne kategorien mot ca 20 i Belgia.

Karnofski på 20-30 (moderat syke ligger på 60-70)

LPS (endotoxin) er signifikant forskjellig mellom de ulike gruppe pasienter. Plasma LPS er klart høyere hos de meget syke ME-P,  105 pmol/ml mot 25 pmol/ml hos med moderat syke.

Mest sannsynlige forklaringen på økningen er høy permeabilitet i tarmen (leaky gut).

Siste nytt fra Norge kommer trolig til å bli publisert neste år – Mulig forsøkene skal gjentas i og med at testene ble gjort i 2008: Mer enn 90% av de sykeste testet positivt for XMRV; (50-60% av de moderat syke og Mindre en 10 % av… her er jeg ikke sikker på om det var kontroller – i tilfellet ligger vi langt over andre undersøkelser – men mulig at mange av ”kontrollene” her et familiemedlemmer)

ME symptomer – Endringer i tarmflora hos ME pasienter

Forskning her baserer seg på undersøkelser gjort på 277 kontroller vs mer enn 100 ME pasienter (Tror KDM referere til Studien av Henry Butt fra Australia)

Gram negative bakterier, prevotella med flere, produserer D-lactic acid som vi mangler enzymer for å bryte ned, dermed produseres det Hydrogensulfat (H2S).

H2S er meget giftig – ved innpust av 800 partikler fører til momentan død – har hendt i landbruket ved dårlig utluftet møkkakjellere.

H2S virker som gift på mitokondriene (Vi har mitokondrier i alle cellene våre – det er de som produserer energien (ATP) som forbrennes i alle aktive celleprosesser).

Urin testen (ble utviklet i fjord) er en markør for H2S. Denne testen var sterkt positiv hos alle de sykeste ME-P som er blitt testet her til lands – ble mørk som blekk i løpet av få sekunder – dette stemmer også med symptomene som går igjen hos denne gruppen – ekstremt sensitive for ytre påvirkninger, lys, lyd etc

Så ME er mer enn bare immunsvikt eller nevrologisk, det innbefatter problemer med tarm som går igjen hos den absolutte majoriteten.

E. coli hører til de gode bakterier og trives best rundt pH 9, de produserer bla tryptophan og  serotonin. Når forholdene i tarmen blir dårlige og pH synker blir surere pga økt dårlige bakterier og H2S, trives E.coli dårlig deres funksjon svekkes,

På grunn av den dårlige tarm veggen hoper det seg opp tungmetaller, bla nikkel, kvikksølv, m,m,

Alt dette spiller inn sammen og gir bla. dårlig funksjon av mitokondriene og hindrer produksjon av ATP

(For nærmere forklaring se lysbildene fra ”Presentasjon Stavanger1” side 32-40 http://www.me-forening.no/index.php?option=com_content&task=view&id=161&Itemid=98)

Hos bjørn som går i dvale endres metabolismen – Bjørner endrer kosthold slik at det blir økt produksjon av H2S – metabolismen går ned > går i dvale.

Prioner PRPC (Se samme lysbilde presentasjon over)

Vi har friske prioner (PRPC) på cellene disse kan påvikes av ytre eller indre omstendigheter for eks genetisk ved mutasjoner, miljøpåvirkning eks ved tungmetaller. Ved slike påvirkninger endres strukturen det kalles ”missfolded protein” (PRPDX) og mister sin normal funksjon.

Har utviklet en ny test (fra samme som utviklet H2S testen) – denne kan i løpet av få minutter bestemme om det er ”missfolded protein” tilstedet. Slike strukturelle forandrede egenskaper kan overføres fra celle til celle.

20-30 % av ME-P har disse endrede proteinene, mens alle de alvorligste syke tester positivt på endringer.

(Her skyter han inn noe som jeg ikke er helt sikker på sammenhengen – men synes er viktig å vite at KDM mener jfr Wyller et co)Low cortisol is because something is going on in the hypothalamus NOT in the adrenal.

KDM snakker om røde blodlegmers levetid som normalt er lengre hos friske sammenlignet med ME-P (tror han sa 120 vs 100 dager??) Dette skyldes økt dannelse av Peroxynitrase ONOO-. Dette vil også skje naturlig ved økt alder, det er derfor han sier at ME pasienter eldes fortere. Her kommer bruken av høy-dose B12 – Hydoxycobalamin.

Disse Prionene kan smitte via spytt (KDM kaller det ”Kiss of Death”) men spres når det er mye metaller til stedet – kan ikke kvitte oss med disse proteinene, men kan behandle med  DMSO (som er en metall chelator – dvs binder metaller) vaske ut proteinene via urin. Kan redusere forekomsten til 1/3 av det opprinnelige (I USA tilbys dette som en foryngelses behandling). Detter er vanskeligere å gjennomføre hos de alvorligste syke.

For å utvikle ME må det være forhold tilstedet på forhand. Eks: Genetisk – Mage_tarm intoleranser – XMRV?

Se Lysbilde (som over) side 45

KDM beskriver tre tilstander:

Pre-ME: kan slå svakt ut på urin testen, men kan være uten særlige symptomer. Her trenger å finne ut om man har intoleranse (casein-gluten- laktose- pseudo-allergier) – kan behandles normalt enkelt vha probiotika

Moderate Disease; har mye symptomer, slår ut på tester: kan behandles ved å gjennoprette tarmbalansen, antibiotika, metall detox, kosttilskudd

Severe Disease: Slår sterk ut på tester – multiple symptomer – ekstremt sterke – Vanskelig å behandle. KDM tror ikke disse kan bli helt friske av retrovirus behandling, da det er mange og kompliserte skader og sekundære skader.

Se Lysbilde (som over) side 46

Endringer i immunresponsen som følge av dårlig mage og tarm funksjon

Dysbiose (ubalanse i tarmfloraen) fører til reduksjon av CD8+ celler og TH1 immunitet som igjen fører til reaktivering av virus

Når TH1 reguleres ned fører det til økning i TH2 og TH17 som igjen gir allergi, inflammasjon og lekk blod-hjerne barriere.

Første steg i behandlingen er å begynne med kostholds endringer ”Dietary intervention”.

91% av ME-P blir bedre av dette. Det kan ha effekt på en rekke symptomer som bla fatigue, kolikksmerter, sure oppstøt, hodepine, søvn.

Viser til Poster presentasjon KDM hadde på XMRV konferansen i Washington 7-8 sept 2010

sCD 14 som koder for LPS i plasma er signifikant høyere enn kontroller – KDM sier denne forteller at det er XMRV tilstedet

Stool (avføring) IgA er veldig lav hos XMRV positive pasienter

Viser til en rekke tall og funn fra ulike forskningsgrupper:

Lillestrøm:  Testet 80 stk derav 50 positive > 62% positive

KDM:  Har testet mer enn 100 stk   > 60% positive

 

Spørsmålsrunde – Skriver opp ca det KDM svarte – ikke alltid jeg fikk med meg spm

– Behandlingsstrategi : Stimulere immunsystemet – prøve å hjelpe det til å slå ned retroviruset

– Gluten gir pH endring > mer mat til candida sopp > E.coli reduseres > gir dysbiose

– SPM om stort forbruk av antibiotika:  brukes  mot TH2 og TH17 – det tar opptil ett år for å gjenopprette lymphocytes i tarmveggen – fram til immunsystemet er reetablert trengs det opprenskning i tarmen – må jobbe med immunforsvaret for å ta tak i dysbiosen.

– Graviditet og ME? KDM har erfart at kvinner som er blitt friske/bedre av ME har fått friske barn.

– Vaksiner? Bør ikke tas om man slår ut på urintesten, fordi det er metaller i vaksiner – Det samme gjelder fjerning av amalgam hos tannlegen – bør bare gjøres om negativ på urin testen. Samme gjelder barn og vaksine.

–  LP. KDM kjenner til XMRV positive som er blitt bra av LP. Han sier at LP har en effekt på hypotalamus og påvirker denne. Men når man har ME er hypotalamus ”shut down” avslått . Kan gi en midlertidig bedring som kan vare mer enn 1 år, så blir man verre. Det er derfor viktig at det gjøres forskning på disse mekanismene. Kan potensielt gjøre stor skade når man overkjører en avslått hypothalamus.

– Gradert trening (GET) – Vi ønsker ikke å arbeide med mitokondriene – muskel trening gir økt melke syre (lactic acid) (som igjen setter i gang hele rundgangen). KDM referere til en belgisk studie på dette der bare 6% av ME-P hadde bedring med GET – Han mener dette er den beste studien på verdensbasis på dette, fordi den er gjort av en helt uavhengig forskningsgruppe.

– Kvalitet på XMRV prøvene? Det er kvalitetskontrolle mellom  RED og WPI – men flere negative i Belgia fordi pasientene er under aktiv behandling.

– Har man dysbiose er karbohydrater mat for bakteriene . 66% av norske har fruktose malabsorbsjon.

– Ved reflux – sure oppstøt – bør man bruke medisin som neutraliserer syren med alkaliner og ikke bruke protein pumpe inhibitorer.

– Aktive infeksjoner med retrovirus : Hvis immunsystemet stopper opp infeksjoner har vi ikke lenger aktive infeksjoner. (Tolker det som at det er viktig å styrke immunforsvaret for å hindre reaktivering av retroviruset – men er ikke sikker at det er det som menes her)

Hva skal ME-P frykte? Mikrober – Virus infeksjoner – parasitter. Det er ikke bakterien som er værst her ser forsvaret ut til å fungere.

– ME-P må behandles individuelt – kan ikke bare følge resultatene fra laboratorietestene – her trengs Integrert medisin – det vil trolig ta 10 år her til lands før vi kommer dit hen at man behandles for flere ting på samme tid.

– Når kan KDM komme tilTrondheim? KDM sier at han fremdeles har en full stilling som professor på universitetet og underviser 7-8 timer i uken han behandler pasienter i den tiden universitet lar ham holde på med det. (ser ut for meg som det er lite trolig at han kommer til noen andre plasser i Norge enn det han allerede gjør)

 

23 responses to “Meget bra referat fra Prof. De Meirleirs foredrag i Trondheim 18.11.2010

 1. Rutt 21.11.10, kl. 22:03

  Jeg bøyer meg i støvet og tar av meg hatt, lue, caps osv.!!! Tusen takk, Saturnin for et fantastisk referat!!!
  Klem Rutt 🙂

  • Saturnin 21.11.10, kl. 22:43

   Ikke mer enn det du og mange andre med deg stadig leverer ut til oss – Glad for å kunne bidra litt for engangskyld 😉

  • Jannik 21.11.10, kl. 23:35

   Takk, Saturnin! Dette var spennende å få med seg 🙂

 2. tege 21.11.10, kl. 22:31

  Takker for en kjempejobb 😀

  • xyz 21.11.10, kl. 22:41

   katte AIDS er PARWO og parwoviruset. Dette inngår også i RedLabs prøver… (hvis KDM krysser det av etter første spørreundersøkelse)

   • anonym 21.11.10, kl. 23:11

    Fin forklaring for ME som dvale tilstand… jeg bare ler og ler…
    ………………………………………………………………….
    «Hos bjørn som går i dvale endres metabolismen –
    Bjørner endrer kosthold slik at det blir økt produksjon av H2S – metabolismen går ned > går i dvale».

 3. selsius 21.11.10, kl. 22:42

  Takk for et godt referat. Heftig saker ja, det er jo utrolig hva den mannen kan, han har nok havnet på rett hylle her i livet. 🙂

  Så litt refs til de som ikke gjør noen ting i forhold til oss med ME, unntatt cbt og get. Selv om man da ikke helt greier å hjelpe de aller sykest tilbake til et normalt liv med dagen behandling, er det å gjøre noe mer viktig enn å ikke gjøre noe. Den rådløsheten vi ser her i landet er under en hver kritikk.

  Ja, vi har mistet 20 viktige år, og helsevesenet ligger disse 20 årene etter sånn behandling som De Meirleir driver med, om det noen gang kommer dit, det tviler jeg på. Da får vi heller ikke noen økonomisk støtte, så lenge de mener at den type behandling er kontroversiell. Det er ikke noe gøy og tenke på nei.

 4. Pingback: Referat fra Prof. De Meirleirs foredrag i Trondheim 18.11.2010 « blogg om M.E.-myalgisk encefalopati

 5. Martha 21.11.10, kl. 23:22

  Tusen takk for et flott referat! 🙂
  Jeg synes det var guffent å lese om de røde blodlegemene våre som har kortere levetid, slik at kroppen eldes raskere. huff! Kanskje ikke rart man plutselig ser mange år eldre ut enn bare for et par år siden. Sykdom gjør jo ofte at man ser eldre ut, men kroppen BLIR altså raskere eldre..
  Mye som er alvorlig med denne sykdommen.

  • mhj 22.11.10, kl. 03:18

   hmmmm….. hos meg produseres det minst like mange igjen…. men kroppen har det trolig litt travelt på grunn av økt apotosis (celledød)…..

   Dette kan du se på målingene av RBC…. nok en gang se på de vanlige prøveresultatene 😉

 6. Pingback: «What is ME/CFS?» og «How to treat ME/CFS?» – Referat fra prof. Kenny De Meirleirs foredrag i Trondheim 18. november 2010. « Marthas Have

 7. Øistein Jansen 22.11.10, kl. 01:42

  Takk for referatet.

 8. Brigitte 22.11.10, kl. 02:07

  Tusen takk for referat og for flott side!

 9. mhj 22.11.10, kl. 03:13

  😀 Saturnin ❤ *digger dæ*

  😀 utrolig bra referat

  😀

  O_O mor/sønn 4/5 skriiik!!!

  😉 men ja kritiske mæ har jo litt å plukke på, men ikke akkurat nu….

  • Lilja 22.11.10, kl. 12:33

   Tusen takk, Saturnin :)…..for suverent referat ! Jeg var også der, men formen var ikke god. Hadde presset meg avgårde til tross for kvalme, svimmelhet og lavt energinivå og hadde mer enn nok med å sitte oppreist og holde fokus under første avdeling. Formen bedrer seg heldigvis etter pausen.
   Satt der og krysset fingre for at noen av de andre fremmøtte skrev referat som etterhvert ville havne ute på web`n…og så sanndelig… 🙂 Det var et veldig (!) interessant foredrag ! (Håper bare at flere enn de to påmeldte leger som Lothiane meldte om, kjente sin besøkelsestid denne kvelden…) De med medisinske forkunnskaper samt grunnkurs i kjemi hadde nok noen fordeler under den første økta når KDM snakket om retrovirus på makronivå, men med utgangspunkt i dine fine notater, kan man nå på gode dager grave, gå i dybden og lese seg ytterlige opp på emnet. Veldig bra ! Takk for at du holdt koken og gav oss alle denne flotte (…og detaljerte oppsummeringa) !
   ps : til kommentaren over (mhj) ang.virusspredning i familien og «dårlige odds» mor/sønn 4/5…
   KDM undrestreket at prognosene for de unge var gode med hensyn til bedring 🙂 Det er godt nytt som vi også må ta med oss videre… 🙂

 10. hopeful 22.11.10, kl. 08:47

  Takk for et flott og grundig referat. Imponert ! Er så takknemlig hver gang noen legger ut referat fra foredrag / møter – enestående hjelp for oss som enda ikke er friske nok til å kunne delta.

 11. Pingback: Foredrag med Dr Kenny De Meirleir i Trondheim « ~ME Nytt~

 12. Murse 22.11.10, kl. 11:47

  Hva menes med mor/sønn: 4/5.
  Jeg har bare sønner. Og begge klager på diffuse or rare symptomer
  som jeg aldri har hørt andre små barn klage på. Lillemann har alltid vondt i kroppen.
  Eldstemann er mye svimmel og sliter med innsovning. Skumle saker!
  Huff, jeg som trodde at ME-pasienter holdt seg unge, og ihvertfall ikke eldes raskere:-(
  Monsterdoser med B12-injeksjoner skal altså forebygge aldring ved ME?
  Da har jeg to valg, enten se ut som et ungdommelig kvisetryne eller som ei inntørka sviske.

  • Renate 22.11.10, kl. 12:19

   Det er ikke noe særlig når de små ikke er helt friske heller. Skummelt å tenke på smittsomhet. Det verste er jo at man ikke vet noe sikkert ennå.

   Ang. aldring:
   Hvis man får hudproblemer av B12, kan man ta antibiotika for dette. Kdm pleier å foreskrive Minocycline.

   Jeg føler at jeg ser like ung ut som da jeg ble syk. Tenker dette har å gjøre med at jeg nesten ikke soler meg, -drikker alkohol eller utsetter meg for vær og vind. Med et sunt kosthold og drikking av mye vann, tenker jeg at det veier opp for den eventuelle raskere aldringen.

  • NIKOLINE 22.11.10, kl. 12:34

   Jeg har også to sønner. Han ene har hatt påvist lavt stoffskifte siden han var 3 uker, går på tyroksin, men har nå (er 1,5 år) kun en liten dose fordi kroppen tydeligvis produserer litt selv. Han ble lagt inn fordi han hadde blod i avføringen, legene fant ikke noe galt. Tok han med til en healer og han har ikke hatt blod siden da. Han er oppegående og aktiv gutt,men har litt sånne røde prikker på kroppen (som j også hadde før j begynte på diett). Hvordan skal jeg få vite om han har ME? Jeg har en følelse siden vi fikk beskjed om at han hadde lavt stoffskifte.
   ¨
   Menes det her at høye doser B12 skal redusere aldring?

  • Lilja 22.11.10, kl. 12:53

   Hei Murse 🙂

   KMD viste til funn i forskninga (husker ikke om han refererte til hvem, hva, hvor osv her) som tar for seg spredning av XMRV-viruset i familier.
   Med syk mor er det 4/5 (80 %) sjanse for guttebarn dvs sønn/er med påvist virus.
   I forholdet syk mor/ datter er forholdstallet 1/3 (ca.33 %) for datter/døtre med påvist virus.
   Dvs at det ser at til at det er flere sønner enn døtre med påvist virus i familier
   Sånn oppfattet jeg det…

 13. Pingback: Rikshospitalet starter opp med XMRV-testing etter nyttår « Rutts tankespinn og ME-nyheter

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: